25 Tanong at Sagot Hinggil sa Kalusugan at Karapatang Pantao

http://www.who.int/hhr/news/QA%20on%20HHR%20Tagalog.pdf