Phone

+63 2 273 4609

Mobile

+63 928 905 5920

MAG envisions a society where fundamental human rights are upheld and protected at all times in accordance with the United Nations Declaration of Human Rights

Resources

SELF-CARE FOR PEOPLE AT RISK

Are you a front liner? a human rights defender? or a service provider? Does your work and work environment bring you overwhelming stress? Let this short video show you how stress and its effects on your mind and body can harm you and what you can do about it.

This video aims to inform and remind people-at-risk on the effects of stress and how it can be effectively managed through self-care and other means readily available to them. This is a part of the Action "Empowered Human Rights Defenders for the Protection and Defense of All Human Rights for All and in the Fight Against Impunity in the Philippines" European Union (EU) project.

PATIENT'S RIGHTS KOMIKS

Ang mga karapatan ng pasyente ay bahagi ng karapatan sa kalusugan, na isang batayang karapatang pantao. Ito ay mahalagang kilalanin, igalang at isakatuparan bilang hakbang sa pagtatamasa ng buhay na may dignidad at pagpapahalaga sa buhay ng tao.

Naniniwala ang Medical Action Group (MAG) na susi sa pagtamasa ng mga karapatang ito ang magkaroon ng tamang kaalaman at sapat na impormasyon upang ang mga karapatang ito ay maisakatuparan ayon na rin sa mga umiiral na batas at patakaran.  Magsilbi din sana itong praktikal na gabay sa bawat isa sa pag-alam sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan ganundin kung paano maidudulog ang mga hinaing o mungkahi hinggil sa hindi tamang pamamalakad o kakulangan sa pagpapatupad ng mga serbisyo’t programang ito.

(From the FORUM-ASIA website: https://www.forum-asia.org/)

The well-being of human rights defenders is a critical – but still often neglected – issue. Human rights defenders (HRDs) are particularly exposed to a number of different stressors. Unlike others, HRDs will generally have a higher exposure to stress and trauma, either directly or indirectly. 

This booklet, ‘Psychosocial Well-being for Human Rights Defenders in the Philippines’, aims to provide HRDs with the basic knowledge to address their well-being individually, organisationally and as a movement.