Patient's Rights

  • Ano ang mga karapatan mo bilang isang Pasyente? (Patient’s Rights Comics)

    Ano ang mga karapatan mo bilang isang Pasyente? (Patient’s Rights Comics)

    Ang sampung (10) Karapatan ng mga Pasyente na nakatala sa komiks na ito ay hango mula sa DOH Administrative Order 2017-0061 (Official Version of Patient’s Rights), na isinalin sa Filipino at nakabase sa DOH Department Memorandum 2017-0061 (Adoption of the Filipino Translation of the Patient’s Rights).