Ano ang mga karapatan mo bilang isang Pasyente? (Patient’s Rights Comics)

Ano ang mga karapatan mo bilang isang Pasyente? (Patient’s Rights Comics)

  • February 17, 2020

Ang sampung (10) Karapatan ng mga Pasyente na nakatala sa komiks na ito ay hango mula sa DOH Administrative Order 2017-0061 (Official Version of Patient’s Rights), na isinalin sa Filipino at nakabase sa DOH Department Memorandum 2017-0061 (Adoption of the Filipino Translation of the Patient’s Rights).