COVID-19 Vaccines, Hindi Dapat Gamitin sa Pulitika

  • December 12, 2020

Kaugnay ng pahayag mula sa Kongreso na unahin ang mga politiko na mabakunahan laban sa COVID-19, iginiit ni Medical Action Group Chairperson Dr. Nemuel Fajutagana na huwag gamitin ang pagbabakuna bilang instrumento sa pagsusulong ng pampulitikal na interes. Sa halip, dapat tiyakin ang transparency sa pamamahagi nito upang masiguro na makatatanggap ang mga prayoridad na sektor, lalo na ang mga bulnerableng sektor.

Share this Post